co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Notář Vám sepíše závěť a projedná Vaše dědictví

Notář je pověřen soudem pro vyřízení dědictví.

Notář provádí úkony nutné k vyřízení dědictví. Pro vyřízení dědictví si nemůžete svého notáře vybrat, je Vám soudem přidělen z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování.

Ve všech ostatních právních službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení.

Podle jakých pravidel dědíte ?

Pravidla dědění stanoví Občanský zákoník a dědíte ze zákona nebo podle závěti. Je také možná kombinace obojího. Dědíte majetek a do výše ceny tohoto majetku na Vás přecházejí i dluhy zemřelého. Postup v dědickém řízení upravuje Občanský soudní řád.

Má závěť přednost před děděním podle zákona ?

Každý z Vás může pro případ smrti své majetkové záležitosti vyřešit již za života, a to právě sepsáním závěti, kterou můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Pokud Vám závě t sepíše notář formou notářského zápisu, je její existence elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky a její originál je uložen u notáře. To Vám zaručuje, že dědictví bude podle závěti projednáno a současně se tak můžete vyhnout zpochybnění platnosti závěti. Při vyřizování dědictví má závětní dědic přednost před dědici ze zákona. Výjimkou jsou neopomenutelní dědici - potomci pořizovatele závěti. Pokud je pořizovatel v závěti opomněl, mohou vznést nárok na určitou část majetku, který by jinak zdědili podle zákona.

Je možné potomka vydědit ?

Zákon stanoví čtyři podmínky, kdy můžete svého potomka vydědit, přičemž listina o vydědění musí splňovat stejné formální znaky jako je tomu u závěti.

Potomka můžete vydědit, jestliže Vám neposkytl potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří, neprojevuje o Vás opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, vede trvale nezřízený život anebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Aby byla listina o vydědění platná, musí alespoň některá z těchto skutečností objektivně nastat.

Pokud se dědicové vůči Vám či Vaší nejbližší rodině dopustí úmyslného trestného činu nebo zavrženíhodného jednáni vůči projevu poslední vůle, nebudou mít v takovém případě na dědictví nárok.

Jaký je postup při dědění ze zákona ?

Úkolem notáře je zjistit okruh dědiců, rozsah majetku a poté zajistit rozdělení dědictví mezi dědice. Jeho úkolem je také usilovat o dosažení dohody mezi dědici

a předejít tak případným právním sporům. Při dědění ze zákona jsou stanoveny čtyři dědické skupiny, které jsou podrobně popsány v § 473 až § 476 Občanského zákoníku. Pokud nejsou dědici v dané dědické skupině, stávají se dědici osoby z další skupiny. Stává se také, že po zemřelém nebyla nalezena ani závět, ani nemá žádné zákonné dědice. V tomto případě dědictví připadá státu a jedná se o tzv. odúmrť.

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

 

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz