co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Notář Vám založí obchodní společnost

Zakladatelské dokumenty společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí být podle zákona sepsány notářským zápisem

Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným a budete jejím jediným společníkem, notář Vám vyhotoví zakladatelskou listinu společnosti. Je-li společníků více, notář Vám sepíše společenskou smlouvu.

Také v případě zakládání akciové společnosti Vám notář vyhotoví potřebné zakladatelské dokumenty. U notáře můžete založit i jiné typy společností, například veřejnou obchodní společnost.

Notář je spolu s Vámi tvůrcem listiny

Notář vytváří zakladatelský dokument společnosti tak, aby byl v souladu se zákonem a taktéž v souladu s představami a potřebami jednotlivých partnerů ve společnosti. Tím, že budete notářem předem dostatečně informováni, můžete ve společnosti předejít sporům mezi společníky.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud. Dnem tohoto zápisu společnost vzniká. V souvislosti s vyhotovováním zakladatelských dokumentů Vám notář sepíše i další listiny, které jsou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku nezbytné.

Společníci společnosti s ručením omezeným musí být jmenovitě zapsáni v obchodním rejstříku, akcionáři nikoli, nejedná-li se o společnost s jediným akcionářem.

Zvolíte raději společnost s ručením omezeným, nebo akciovou společnost ?

Záleží především na Vašem podnikatelském záměru a finančních prostředcích, které můžete vložit do společnosti. Společnost s ručením omezeným může založit i fyzická osoba jako jediný společník. Základní kapitál společnosti, který je tvořen vklady společníků, činí nejméně 200 000 Kč. Vklad jednotlivého společníka musí být alespoň 20 000 Kč.

Akciovou společnost může také založit jediný akcionář, musí však být právnickou osobou. Základní kapitál akciové společnosti však činí nejméně 2 000 000 Kč.

Potřebujete notáře i po vzniku společnosti ?

Zákon vyžaduje účast notáře při některých zásadních krocích v životě společnosti. Notář především osvědčuje průběh valné hromady, která rozhoduje o změnách společenské smlouvy nebo stanov. Osvědčení má formu notářského zápisu, který zajišt'uje potřebnou právní jistotu pro všechny společníky. Je také nezbytnou listinou pro zapsání změn ve společnosti u rejstříkového soudu.

Notáře potřebujete při jakékoliv změně zakladatelských dokumentů. Mezi jejich nejčastější změny patří změna obchodní firmy (názvu) a sídla společnosti, změna předmětu podnikání, změny způsobu jednání jménem společnosti, převod nebo rozdělení obchodního podílu, zvýšení či snížení základního kapitálu.

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

 

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz