co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Notář upraví Vaše majetkové manželské vztahy

Do společného jmění manželů patří majetek, který získali manželé společně nebo některý z nich za dobu trvání manželství. Společné jmění manželů tvoří majetek i závazky.

Do společného jmění však nepatří majetek získaný dědictvím, darem, restitucí, majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů nebo majetek nabytý jedním z manželů za jiný majetek, který patřil jen do jeho výlučného vlastnictví.

Úprava společného jmění nebo předmanželská smlouva ?

Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete v době trvání manželství své společné jmění smlouvou zúžit nebo rozšířit. Zúžením se rozumí případ, kdy se ze společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů a rozšířením se rozumí případ, kdy se z výlučného majetku stane majetek společný.

Obdobnou úpravu si můžete dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě. V obou případech Vám tuto smlouvu může sepsat pouze notář.

Proč uzavírat manželské a předmanželské smlouvy ?

Smlouvou o zúžení či rozšíření společného jmění manželů lze řešit Vaše vzájemné vztahy k majetku již existujícímu i k majetku získanému v budoucnu.

Účelem těchto smluv je řešení situací, které mohou negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik, mohou předcházet složitým situacím při vypořádání majetku po zániku manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Kdy například mluvíme o zúžení či rozšíření společného jmění manželů ?

Smlouvou o zúžení lze například dosáhnout stavu, že se dům s pozemkem, pořízený v době trvání manželství za společné peníze, stane výlučným majetkem jednoho z manželů.

Naopak smlouvou o rozšíření lze dosáhnout stavu, kdy se nemovitost, která byla nabyta jedním z manželů dědictvím nebo darem, stane společným majetkem obou manželů. Obdobně se mohou manželé dohodnout na způsobu nabývání majetku do budoucna.

Podléhají manželské smlouvy zdanění ?

Na rozdíl od běžného převodu nemovitostí nepodléhají smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů ke konkrétním nemovitostem zdanění. Z tohoto důvodu není ani třeba předkládat znalecký posudek o ceně nemovitostí.

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

 

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz