co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Notář chrání Vaše majetková práva

Notář může ochránit Vaše majetková práva zejména provedením úschovy peněz, sepsáním dohody se svolením k přímé vykonatelnosti a sepsáním zástavní smlouvy.

Při uzavření kupní smlouvy můžete složit kupní cenu do notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy, případně sepsat svěřenskou smlouvu, a zajistit tak bezpečný způsob úhrady kupní ceny.

Tím notář chrání právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny a zároveň přináší jistotu kupujícímu, že za nemovitost zaplatí až po nabytí vlastnického práva.

Vaše půjčka bude splacena s větší jistotou, budete-li chráněni dohodou se svolením vykonatelnosti

Věřitel s dlužníkem se mohou dohodnout na tom, že půjčka bude splácena v delším časovém období. Aby bylo vrácení půjčky maximálně zajištěno, lze uzavřít dohodu se svolením k vykonatelnosti. Tuto dohodu nelze uzavřít v běžné kupní smlouvě.

V praxi to znamená, že Vám notář sestaví notářský zápis, jež je sám o sobě přímým exekučním titulem pro případ, že by půjčka nebyla řádně a včas zaplacena. Na základě takového notářského zápisu Ize přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Není-li půjčka zajištěna dohodou se svolením k vykonatelnosti a dlužník nezaplatí, musí proběhnout soudní řízení, které uloží dlužníkovi dluh zaplatit. Teprve poté může věřitel podat návrh na exekuci majetku dlužníka. Takové řešení je však zdlouhavé a nákladné.

Zástavní právo je další z možností zajištění Vaší pohledávky

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být jak věci movité, tak nemovitosti a jiná práva majetkové povahy.

Je-li předmětem zástavy věc hromadná, soubor věcí, movitá věc, která se neodevzdává věřiteli nebo nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí, je nutná pro sepsání zástavní smlouvy forma notářského zápisu. Zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám rovněž může sepsat notář, zástavní právo potom vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Jak můžete využít Rejstřík zástav ?

Budete-li chtít koupit movitou věc (například starší automobil), můžete se u kteréhokoliv notáře přesvědčit, zda není tato věc zastavena ve prospěch věřitele. Notář tuto informaci zjistí z Rejstříku zástav, vedeného Notářskou komorou České republiky.

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

 

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz