co dělá notář kde nás najdete - kontakty

Odměňování notáře

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud. Notář je plátcem DPH.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře ?

Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, nebot práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.

Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Odměna notáře za sepsání smlouvy

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy je stanovena procentuálně z hodnoty předmětu úkonu, kterou je v tomto případě kupní cena a vypočítá se na základě určené procentní sazby. Sazba je degresivní, což znamená, že se vzrůstající cenou předmětu úkonu klesá sazba odměny.

Jestliže Vám notář sepíše darovací smlouvu na nemovitost, výše jeho odměny je ve srovnání s kupní smlouvou o jednu čtvrtinu nižší.

Odměna notáře za sepsání závěti a vyřízení dědictví

Notář si za sepsání závěti nebo listiny o vydědění účtuje odměnu podle pevné sazby ve výši 1800 Kč včetně zápisu těchto listin do Centrální evidence závětí.

Základem pro výpočet odměny notáře za vyřízení dědictví je obvyklá cena majetku (hodnota dědictví) zemřelého. K odměně si může notář vyúčtovat také hotové výdaje vynaložené v souvislosti s vyřízením dědictví.

Zvýšení odměny za práci notáře

Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100%. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit.Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou. Notáři nenáleží odměna za práci, která má neodstranitelné vady.

nahoru       kontakty

Související odkazy:

www.nkcr.cz
Notářská komora České republiky.

 

© 2006 JUDr. Marie Matoušková email: kancelar@nkmatouskova.cz